Hur tar man kontakt med styrelsen?

Lämna in dina ärenden, synpunkter eller frågor till styrelsen genom att klicka på ''maila styrelsen'' vi arbeta så fort vi kan för att svara på boendes frågor och förväntad svarstid är 5 arbetsdagar. 

Under vecka 26-33 har vi en svarstid på 10 arbetsdagar pga semestrar. 


Kontakta styrelsen här


NYHETSFLÖDE


GARAGEFRÅGAN

21/6-2022

Hej Medlemmar på Renlavsgången!

Har du kunskap/kompetens som föreningen kan ha nytta av i garagefrågan?

Tror du att du kan bidra med något som hjälper samfälligheten framåt i garagefrågan?

Om du svarat ja på någon av frågorna hör gärna av dig till styrelsen på hur du kan bidra på: info@renlavsgangen.se för mer information. 

Mejla styrelsen senast 31/7-2022.

Hälsningar Styrelsen 


Årsmöte protokoll

29/5-2022

Ladda ner pdf för att läsa protokollet från årsmötet som ägde rum 12/5-2022


10/5-2022

Yrkande vägvalsfrågan 9:

Styrelsen har förstått att många av medlemmarna inte anser att beslutsunderlaget är sådant att de kan fatta ett initierat beslut i frågan (se till exempel motion 6 till stämman). Därför är det rimligt att styrelsen får utreda och förtydliga de olika alternativen innan vi går till beslut.

Styrelsen yrkar på att stämman återremitterar frågan för behandling till styrelsen och uppdrar styrelsen att återkomma med bearbetat förslag till en extrastämma i augusti.


Yrkande punkt 10:

En marksamfällighet är ett sätt att tillsammans i en förening utöva ägarrättigheter av samfällt ägd mark. Vem som helst av delägarna kan begära detta. Att styrelsen ska verka för detta är ett sätt att säkerställa att Lantmäteriets beslut om föreningsförvaltning resulterar att Samfällighetsföreningen även omfattar marksamfälligheten.


Att utreda möjligheterna för försäljning är just bara ett sätt att undersöka möjligheterna, och är en förutsättning för att kunna lämna ett komplett beslutsunderlag. Styrelsen kommer i detta samråda med styrelsen i ASK.


Styrelsen yrkar bifall på förslagets bägge att-satser.Motioner och svar


10/5-2022


Vårens städdagar

30/4-2022

7-8 maj, 10:00

Foodtruck vid Taxiplats A kommer finnas tillgängligt mellan 12-15.

Ladda ner för att se vad som skall göras i ditt område och vad du kan hjälpa till med. 


Kära boende,

22/4-2022

För att spara på miljön och inte behöva skriva ut alla handlingar till alla 219 hushåll ber vi i styrelsen er som kan ladda ner handlingarna digitalt ta den möjligheten. Nu har vi chansen att spara 2 628st pappersark.

Kallelsen kommer självklart delas ut i brevlådan.

Ladda ner här:

Tack till er boende som har uppmärksammat att tryckfelsnisse varit framme i handlingarna, här kommer de uppdaterade handlingarna. 


FÖRENINGSSTÄMMA 2022 

KALLELSE

27/4-2022

till ordinarie föreningsstämma i Renlavsgångens samfällighetsförening, torsdagen den 12 maj kl. 18.30 i aulan i Tyresö Gymnasium.

Eventuella motioner som fastighetsägare önskar få behandlade på stämman skall skriftligen e-postas till info@renlavsgangen.se senast söndagen den 8 maj kl. 12.00, 2022. Svar på motioner kommer publiceras på hemsidan måndagen den 10/5.
Övriga handlingar kommer läggas upp på hemsidan i samband med att kallelsen delas ut, torsdagen den 28/4. Mejla ditt Rlg nr till info@renlavsgangen.se alt skicka ett sms till 070-8667710 om du vill ha handlingar i din brevlåda.

Vid förändring av fastighetsägare ska detta anmälas (om så ej redan skett) i god tid före föreningsstämma till info@renlavsgangen.se för justering av röst-/debiteringslängd.

Förslag till dagordning

 1. val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare

 2. upprättande och godkännande av röstlängd

 3. val av en justerare, tillika rösträknare

 4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. godkännande av dagordning

 6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

 7. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. meddelande om följdändring i stadgar, samt om justering av felskrivning

 9. beslut om vägval enligt de fyra alternativ på åtgärder i garagefrågan:

  A Rivning A+B samt endast markparkering,

  B Renovering av garage A+B, efter intagande av offerter.

  C Uppföring av nya garage A+B efter intagande av offerter.

  D Delförsäljning av mark Tyresö Alby s:5 samt GA för att tillföra kapital för garage efter värdering av marken.

 10. beslut om huruvida styrelsen ska verka för att den gemensamt ägda marken på Renlavsgången (Tyresö Alby s:5) ska ägarförvaltas av samfällighetsföreningen samt att styrelsen ska utreda möjlighet till försäljning av markandelar av Tyresö Alby s:5, Alby GA. (Denna fråga faller om 9 d ej bifalls)

 11. övriga framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

 12. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

 13. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 14. val av ordförande

 15. val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

 16. val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. val av valberedning

 18. informations- och frågestund

 19. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Välkomna! /Styrelsen
Kom i tid för kontroll mot fastighetsregistret. 


Frågor från boende

22/4-2022

Det har inkommit ett stort antal frågor kring garagen och flera frågor berör samma område så styrelsen har slagit ihop vissa frågor. Men vi i styrelsen tror att alla kommer hitta svar på sina frågor.

Det finns ett antal frågor vi i styrelsen inte har kunnat svara på som vi har skickat vidare till Billy Molin, dessa frågor kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

 Vi i styrelsen kommer inte att svara på alla mejl utan sammanställt allt i ett dokument då vi anser att samtliga boende ska få se frågorna och svaren. 

Ladda ner här:

Vi har nu fått återkoppling av Billy Molin på de frågor som rörde betong och själva arbetet som styrelsen inte hade kunskap att svara på.

Ladda ner här:


Hej boende på Renlavsgången

19/4-2022 21:45

Tack till alla som kom på mötet ikväll och för ert engagemang. Lämna gärna in om ni har förslag eller motioner via hemsidan redan nu. 

Här under kan ni ladda ner rapporterna från provtagningen. 

Från år 

2021 september

2021 april

2007

1994


Presentationen som visades under mötet från SPG delas ut i brevlådan under veckan. 


Varma hälsningar

Styrelsen


Datum för årsmöte

19/4-2022

Torsdagen den 12 maj 2022 Kl. 18.30, i Aulan på Tyresö Gymnasium.

Kallelse med bilagor kommer delast ut i samtliga brevlådor senast 14 dagar innan mötet. 


Kallelse

Informationsmöte - Garagefrågan

19/4-2022

Med anledning av skicken på garagen (A & B)

Tisdagen den 19 april 2022 Kl. 18.30

Aulan på Tyresö Gymnasium

Inledningsvis redovisas garagens nuvarande skick samt resultat efter provtagning.

Därefter information om de olika förslag på alternativ på åtgärder för garagen. På mötet kommer det finnas en panel av erfarna representanter inom olika områden som informerar samt svarar på frågor.

Kallelse delades ut i samtliga brevlådor den 9/4-2022


Ny samfällighet

19/4-2022

Vi kan med glada besked meddela att vår nya samfällighet är godkänd av lantmäteriet, samt att de nya stadgarna är godkända. Detta träde i kraft den 25/3-2022. 

Hitta till de nya stadgarna

- Styrelsens arbete

- NYA Stagar

- Ladda ner fil


Protokoll extra stämma

1/3-2022

Nu finns protokollet från extra stämman som hölls den 23/2-2022.

- Styrelsens arbete

- Årsmöten

- Ladda ner fil


Vårens städdagar 

 8/2-2022

7-8 maj kommer vi på Renlavsgången ha våra årliga städdagar.

Anteckna dessa datum så kommer mer information närmre. 

Foodtruck vid Taxiplats A kommer finnas tillgängligt mellan 12-15.Kallelse till extra stämma

8/2-2022

för antagande av stadgar för Renlavsgångens Samfällighetsförening med anledning av ombildningen från anläggningssamfällighet till samfällighetsförening.

Onsdagen den 23 feb 2022 Kl. 19.00

Matsalen i Krusboda skola

Denna extra stämma behandlar utöver mötesformalia endast frågan: "Stadgar för Renlavsgångens Samfällighetsförening".

Vid årsmötet den 16:e juni 2021 beslutade stämman att ombilda anläggningssamfälligheten till en samfällighetsförening för att kunna driva garagefrågan vidare. Till exempel krävs denna föreningsform för att kunna ansöka om ett eventuellt lån. För att godkänna ombildningen har Lantmäteriet begärt komplettering med ett beslut från medlemmarna gällande godkännande av nya stadgar.

För att ha möjlighet att uppnå minst 80 % av alla medlemmars samtycke behöver du - om du inte kan närvara vid stämman - avlägga din röst i förhand. Signera då bifogad förklaring att du godkänner de nya stadgarna och lämna i brevlådan till Renlavsgången 14 - senast söndagen den 20:e februari.

Bifogat finner ni

a) Dagordning för extra stämma

b) (de gamla) stadgarna för anläggningssamfälligheten Renlavsgången

c) Styrelsens förslag till stadgar för Renlavsgångens samfällighetsförening

d) Ett förtydligande till hur styrelsen resonerat vid framtagandet

e) Fullmakt för ombud att rösta för medlem vid mötet

f) Talong att användas för att avge röst i förhand.

Väl mött! /Styrelsen

PS. Ett informationsmöte om garagefrågan är planerat att genomföras kort efter årsmötet.

Dagordning extra stämma 2022-02-23

 • val av ordförande vid stämman
  och stämmoordförandens val av protokollförare
 • upprättande och godkännande av röstlängd
 • val av en justerare, tillika rösträknare
 • prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • stadgar för Renlavsgångens samfällighetsförening
 • meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Informationen kommer delas ut via brevlåda inom kort.Uppdatering angående garagefrågan

15/1-2022

Vi har låtit genomföra omfattande undersökningar av våra 50 år gamla garage, och kan efter det konstatera att dessa är i mycket dåligt skick. Vi arbetar nu intensivt med att ta fram olika alternativ på åtgärder och ekonomiska lösningar. När vi sammanställt dessa kommer vi att kalla till ett informationsmöte där dom möjliga lösningarna kommer att presenteras.


Vänliga hälsningar

Renlavsgångens styrelsen


B-garaget, garageport nedre plan.

15/1-2022

INFORMATION


Garageport till B-garaget är trasig.

Styrningen till garageporten är trasig och behöver bytas ut. Kostnaden är för stor att lägga på detta med tanke på vilket skick garagen är i och vi kommer därmed att behöva stänga porten manuellt alternativ lämnas öppen. Garagen är ursprungligen konstruerade utan port och med självdrag därför gör det inget att porten lämnas öppen.

Kommer detta inte att fungera med manuell hantering blir vi tyvärr tvingade att ta bort porten.

Vänliga hälsningar

Renlavsgångens styrelse

Alla boende kommer inom en snar framtid (efter extra stämman den 2/2-2022 om stadgan) bli inbjuda till ett möte angående hur långt i processen vi kommit i garagefrågan.