Information gällande status garage

28.06.2021
 • Som alla troligen har förstått och lagt märke till, har vi påbörjat en undersökning av tillståndet på våra garage. Vi vill med denna information kort informera om bakgrunden, vad vi vet så här långt samt vad som kommer att hända framledes.

 • 2007-2008 gjordes en undersökning av de skador som då upptäckts i våra garage. Nitritprover, mätning av salthalten i bjälklagen, togs. Redan då uppvisade proverna långt gångna skador och förhöjda nitritvärden, företrädesvis i A-garaget.

 • Förslaget från dåvarande styrelse att åtgärda dessa skador av professionell entreprenör röstades ner och i stället beslutades av de boende att skadorna skulle åtgärdas genom fastighetsägarnas egen försorg, viket medförde att styrelsen avgick.

 • De lappningar och lagningar som då utfördes var inte professionellt utförda, och medförde tyvärr inte att skadorna åtgärdades, utan enbart doldes. Så här i efterhand kan det konstateras att dessa åtgärder har förvärrat skadorna på armeringen, som nu på vissa ställen är helt avrostade.

 • I våras kontaktades en konsult, Billy Molin, samma som Musserongången har använt, med begäran om en ny underökning av tillståndet i garagen. Proverna i den första undersökningen i våras visade samma resultat som vid den föregående provtagningen, med den skillnaden att nitritvärdena nu hade mer än fördubblats på vissa ställen. Omfattande sprickbildning i bärande element i bjälklagen upptäcktes också.

 • Vi har nu gett Billy Molin Konsult och Projektledning AB i uppdrag att utföra en mer omfattande undersökning för att med den som underlag kunna begära in offerter på renovering av garagen. Om inget görs, är det med största sannolikhet troligt att hela A-garaget kommer att stängas p.g.a. rasrisk. Eftersom det ytterst är styrelsen som är ansvarig för säkerheten i garagen, är det här det enda sättet vi kan agera på.

 • De prover som tagits nu den 17 juni samt röntgen av armeringarna, ska analyseras i laboratorium och vi förväntar oss svar på dessa efter sommaren. Provsvaren kommer sedan att ligga till grund för den offertförfrågan som vi kommer att gå ut med till ett antal entreprenörer för att få ett underlag på renoveringskostnaden.

 • Vidare måste vi också lösa finansieringsfrågan och ett antal långivare måste kontaktas. Detta väntar vi med tills vi har fått in och granskat begärda offerter.

 • Själva renoveringen kommer säkert att ta uppemot ett år, med start tidigast vintern/våren 2022, men vi undersöker möjligheten att dela upp arbetena på varje plan, så att delar av garaget ska kunna användas under pågående renovering.

 • Tisdagen den 22 juni har s.k. stämpor (stöttor) satts upp på de platser i garaget där skadorna bedöms vara allvarligast, allt för att minimera risken för ras.

 • De p-platser som påverkas och inte går att använda kommer att bli tilldelade en egen numrerad p-plats på våra besöksparkeringar fram tills renoveringen påbörjas. De platser som är avspärrade i garagen är: Mellanplanet: Nr 162, 164, 165, 142 och 149. Nedre planet: 36, 55, 56 och 57. Styrelsen kommer att ta kontakt med er som drabbas av detta och ge information om var ni har er tillfälliga p-plats.

 • B-garaget som numer inte bedöms vara i lika dåligt skick, nitritvärdena har inte ökat lika märkbart sedan föregående undersökning, påverkas inte i detta första läge.

 • Vi hoppas att ni alla har förståelse för att dessa åtgärder är något vi är tvingade att göra för allas vår säkerhet.

Krusboda 2021-06-23

Styrelsen Renlavsgången