Varmt välkommen till Renlavsgången!

Här hittar du information om Renlavsgången för dig som just flyttat hit. 

Historik

Krusboda byggdes i början av 70-talet och idén med området var och är familjevänlig och bilfri boendemiljö. Idag bor ca 4000 personer i Krusboda. På Renlavsgången finns 219 fastigheter. Som boende här är du automatiskt medlem i tre samfälligheter:

1. Anläggningssamfälligheten Krusboda (i dagligt tal kallad "ASK") - ansvarar för skötseln av den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet. Se mer på www.ask-krusboda.se.

2. Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (i dagligt tal kallad "SKC" eller "antennsamfälligheten") - ansvarar för att tillhandahålla bild-, ljud- och datasignaler till fastigheterna i samarbete med extern operatör.

3. Anläggningssamfälligheten Renlavsgången (i dagligt tal kallad "garagesamfälligheten Rlg"). Inom Krusboda finns det för respektive "gång" totalt 9 anläggningssamfälligheter/samfällighetsföreningar, med ansvar för förråd och garage samt parkeringsplatser inom respektive gång.

Raketer och fyrverkerier

Totalförbud mot att avfyra raketer och fyrverkerier råder i hela Krusboda. Detta p g a områdets karaktär, ett tätbebyggt trähusområde. Krusboda har ur brandsynpunkt högsta prioritet hos brandkåren!

TV och bredband

Krusboda har ett stort kabel-TV-nät som ägs och förvaltas av Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner, SKC. Operatör är Tele2 som svarar för programleverans, bredbands-tjänster och service. I årsavgiften till SKC ingår ett analogt och ett digitalt grundutbud samt bredband och telefoni. Kanalplaner finns i Krusboda Kontakt och på hemsidan www.krusboda.org med länk till Antenn SKC. Tele2 kundservice tar emot anmälningar gällande bild-, data-, telefoni­överföring eller fel på kabel-TV-anläggningen. När du anmäler fel, ombeds du att begära ett s.k. SO-nummer. Detta nummer kan vara bra att ha om samfälligheten behöver göra efterforskningar senare.

Krusboda Kontakt

Tidningen "Krusboda Kontakt" utkommer fyra gånger per år. Här informeras om vad som händer och planeras i området och om badets öppettider. Alla viktiga kontaktuppgifter till exempelvis förtroendevalda finns här.

Kommunikation från Styrelsen

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på Renlavsgången råder vi dig att hålla utkik på hemsidan. Här uppdaterar vi löpande om arbeten och informerar om det senaste som hänt.

Garagen

Till varje fastighet hör en specifik uppställningsplats för bil, antingen i storgarage, garagelänga eller carport. Du har själv ansvar för ditt garage. Brännbart material får p g a brandrisk inte förvaras i garaget och motorvärmare (för de som har) får endast användas tillsammans med 2-timmarstimer och max 1300W/uttag. Biltvätt är inte tillåtet i området. Vid fel på dörren eller andra frågor, kontakta garageansvarig som är någon av styrelsemedlemmarna.

Fordonstrafik

Motortrafik inom området är endast tillåten för av- och pålastning. Parkering inne på gångarna och vid husen är ej tillåten. Detta för den allmänna trivseln, men också för brandkår, ambulans och färdtjänst som måsteha fri framfart. Undvik om möjligt att nattparkera på parkeringen. Ställ in bilen i garaget för att undvika eventuella inbrott. Mopeder och motorcyklar parkeras i M-förråd och skall ej köras inom området.

Sophantering

Våra gemensamma sopbehållare, de s k molokerna, är endast avsedda för hushållssopor och töms 1 gång/vecka. Självklart är det viktigt att försluta påsar väl och vara noggrann med att stänga luckorna till sopbehållarna. På Krusbodavägen (och vid Nyfors) finns återvinnings-containrar. Grovsopor och trädgårdsavfall skall av dig som boende borttransporteras. Tyresö kommun har en gemensam grovsopanläggning vid Petterboda. Passerkort till Petterboda får man genom kontakt med Tyresö kommun. Se mer på www.tyreso.se. Trädgårdsavfall kan även lämnas på komposten på Stensötegången. Det är förbjudet att slänga alla typer av avfall i naturen. "Håll Renlavsgången ren!!" är områdets slogan som vi hoppas du anammar!

Eldning i öppna spisar

En del hus har braskaminer/öppna spisar och i dessa får inte hushållssopor eldas. Endast ved el dyl för ändamålet får användas!

Förråd

På Renlavsgången finns två typer av förråd: M-förråd som är avsedda för mopeder och motorcyklar. Inga däck eller annat personligt får förvaras här. F-förråd som är avsedda för cyklar. I F-förråden finns också personliga utrymmen som är tilldelade respektive husägare. (En del har dock sina förråd i direkt anslutning till sin fastighet.) Förråden skall hållas efter och det är ej tillåtet att förvara personliga ägodelar utanför personliga utrymmen.

Nycklar

Saknar du eller har du tappat dina nycklar till förråd eller garage så kan du beställa nya nycklar via ´´kontakta styrelsen´´ här på hemsidan.  En ny nyckel kostar 500 kr inklusive moms som du får en faktura på.

Stegar

Rlg har stegar för utlåning, mejla in på hemsidan för att få kontakt med styrelsen.

Städ- och arbetsdagar

En eller två gånger per år arrangeras städ och/eller arbetsdagar beroende på behov. Varje till­fälle innebär att vi med gemensamma ansträngningar under en eller två dagar reparerar och underhåller förråd och garageytor. Arbetet kan innebära allt från att sopa till att rensa ogräs och måla eller reparera gemensamma ytor. Information om aktiviteter meddelas på hemsidan och på anslagstavlorna.

Markprojektet i Krusboda

Ett samarbete som inleddes 2009 mellan ASK och de respektive gångarna innebär att ASK sköter yttre områden samt större arbeten som torgupprustningar m m, medan rabatter och gräsområden på det inre området sköts av oss boende. Det innebär att vi boende under säsongen skall klippa gräsmattor och rensa rabatter. Tag i första hand kontakt med mark-representanten Maj-Lis Anderstedt, Rlg 14 om du har frågor, men andra i styrelsen kan också hjälpa dig.

Bygglov

Om du avser att bygga ex. vis ett uterum eller plank eller dylikt på tomten kan det fordras bygglov. Detta söks hos kommunen. Innan du sätter igång kolla med kommunen vad som gäller.

Annektering

Annektering är detsamma som att ta i anspråk fastighetsägares eller rättighetshavares mark utan tillstånd. I Krusboda ägs marken enskilt eller samfällt. De samfällda markområdena är upplåtna till förmån för den gemensamhetsanläggning som förvaltas av ASK. Gemensam­hetsanläggningen omfattar bl a gång- och körvägar, lekplatser, VA-ledningar, Krusbodabadet och grönområdena. Annektering av samfälld mark är inte tillåten och utgör ett intrång i ASK:s förvaltningsrätt. Om du saknar tomtkarta kan du hitta den på kommunens hemsida.

Badet

I Krusboda finns en gemensam badanläggning med två simbassänger, bastu, omklädningsrum, kiosk, sammanträdesrum och ett kontor. Badet är till för de boende som kan erhålla ett entrékort utan kostnad vid personlig begäran vid badet. Gäster till de boende är välkomna, men betalar en mindre summa i entré. Badet är öppet under sommarmånaderna.

Ljudnivå

Vid hög ljudnivå drabbas alla kringboende så ha detta i åtanke och visa hänsyn. Om du ska ha fest råder vi dig att tala med de närmsta grannarna och vem vet - du kanske passar på att bjuda in dem!