Styrelsen

Anläggningssamfälligheten Renlavsgångens styrelse sammanträder ca 10 gånger per år och väljs vid årsmötet, som oftast hålls i mars månad. Medlemmarna som rekryteras från området väljs på 1 eller 2 år.

De olika förtroendeposter som finns i styrelsen är bl a ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter samt suppleanter.

Till styrelsen hör också:

  • två revisorer och en revisorssuppleant som har till uppgift att årligen granska samfällighetens räkenskaper inför årsmötet.
  • valberedningen vars uppgift är att hitta nya medlemmar till styrelsearbetet för att ersätta styrelseledamöter som lämnar styrelsen.

Huvuduppgift för styrelsen är att förvalta förråd och garage samt tillsyn av parkeringsplatser.