Städhelg 9-10 maj

06.05.2020

I förra veckan delades information ut till alla hushåll gällande arbetshelgen den 9-10 maj. Här följer informationen.

För att undvika smittspridningen av coronaviruset så arbetar vi det här året mera enskilt.

Varje hushåll städar var för sig och när som helst i det egna närområdet under arbetshelgen.

 • På A - nedre vändplanen kommer det att finnas flak för grövre ris/grenar samt löv/ogräs.
 • På B - övre vändplanen kommer det att finnas ett flak för grövre ris/grenar. För löv och ogräs hänvisar vi till A-garagets nedre vändplan.
 • Var noga med att skilja på grövre grenar/kvistar och kompost (löv och ogräs) på flaken. Flaken är uppställda under hela helgen. OBS! Töm säckar! Inga säckar får finnas på flaken!
 • Vid M6-förrådet, A-nedre planet, kommer styrelsen att ställa fram redskap för lån samt sopsäckar från kl10.00 båda dagarna. Där finns även skottkärror, trimmer, vattenslang och gräsklippare att låna. Redskapen återlämnas i ursprungsskick, omgående efter användning!

Vi serverar ingen korv med bröd och dryck.

Tack för att ni bidrar till att hålla Renlavsgången fin!

Styrelsen

Att göra på arbetshelg 9-10 maj 2020

Nedan följer beskrivningar över vad som behöver göras i ditt närområde.

 • Plocka skräp: På all vår samfällda mark - d v s hela Renlavsgången.
 • Fasta bänkar: Många är i behov av skrapning och oljning.
 • Sandlådor: Rensning av ogräs. Kattnät på! Behövs sandpåfyllnad - meddela Maj-Lis.
 • Lekutrustningar som står i sand: Ogräs rensas och löv krattas bort.
 • Rabatter/Häckar: Ansning, klippning, ogräs och skräp rensas bort. Behövs kompletteringar av växter - meddela Maj-Lis. Jordpåfyllnad? Jord och gödsel finns att hämta på komposten på Stensötegången
 • Plattor: Skrapa/ta bortväxtligheter mellan plattorna.
 • Lövkrattning: Där det behövs. Samla i säckar och töm säckarna på uppställda flak.
 • Ogräs: Finns lite varstans och skrapas / plockas bort!
 • Gemensamma planteringar: Meddela Maj-Lis om du behöver rekvisition för inköp av växter eller buskar.
 • Gräsytor som behöver förnyas: Meddela Maj-Lis i god tid innan arbetshelgen var sådana behov finns för inköp av jordförbättring och gräsfrön.
 • Gräsklippning av ytor som behöver klippas.

Utöver de insatser som krävs i ditt närområde och på torg i området finns större gemensamma ytor/områden som behöver din insats.

 • Yttre områden: De yttre områdena av Renlavsgången behöver städas / plockas skräp. Ex på områden är ned mot Krusbodavägen, skogsdungen ned mot Myggdalsvägen samt yttre delar av området bort mot vattentornet.
 • Fotbollsplanen: Rensas på ogräs
 • Ytparkeringar: Plocka skräp och rensa ogräs och mossa.
 • Trapphus vid garage: Rensas på skräp och löv.
 • Backarna upp till parkering A & B: Plocka skräp
 • Gränder och trappor i området: Trappor finns på 4 ställen: Gränd utanför B-garaget, mellan Rlg 302/304 och 320/322 samt intill berget utanför Rlg 106.

Markrepresentant för RLG

Maj-Lis: Tel 070-51 80 150 e-post: majlis.anderstedt@comhem.se

Övrig information

Rabatten vid A-garaget

Vi har varit i kontakt med två trädgårdsentreprenörer och begärt in offerter för att förnya rabatten längs med A-garaget med nya växter. Arbetet planeras att genomföras i slutet av augusti/början av september.

OBS! I den här rabatten finns Ölandstok som kommer att tas bort i samband med att rabatten grävs om. Vill du ha en eller ett par Ölandstok är det OK att själv gräva upp busken/-arna och plantera på annat ställe på RLG.

Arbete att utföras av ASK på Renlavsgången

Torg 18 - mitt emot gångbron - kommer att prioriteras det här året. Planeringen är inte klar ännu och därmed finns ingen kalkyl. RLG ligger näst sist i ordningen av jobb som ASK ska utföra, vilket betyder att arbetet med torg 18 kommer att utföras långt in på sommarhalvåret.

Sandsopning

Sandsopning av ytparkeringar som ombesörjs av RLG är redan utförd, därför kommer det inte att ske någon sandsopning under arbetshelgen 9-10 maj. Kommunen som ansvarar för de flesta av gångstråken på RLG har fram till 15 maj på sig att sopa upp sanden. Vill du sopa utanför din fastighet ber vi dig att vara uppmärksam på om gången är sopad? Om så är fallet kan sand inte sopas ut i gångarna utan behöver tas om hand av resp. fastighetsägare. Det kommer inte att finnas något flak för sand.

Privata ägodelar på samfälld mark (annektering)

Passa på att ta bort saker som står på samfälld mark under arbetshelgen. Att utnyttja ytor utanför den egna tomtgränsen är inte tillåtet. Notera att det t ex inte får finnas studsmattor eller annan lekutrustning uppställd på samfälld mark. ASK förvaltar denna mark och har ansvar för om t ex olyckor inträffar vid lek på dessa ytor.

Gödsel och jord

Du som behöver gödsel eller jord till din trädgård är välkommen att hämta detta utanför ASK:s kompost på Stensötegången.

Är det något du vill göra hantverksmässigt på Renlavsgången och behöver material som ska införskaffas innan arbetshelgen? Ser du något som behöver åtgärdas på Renlavsgången? Kanske vill du bara fråga om något? Maila styrelsen.